Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatkezelési tájékoztató

Áltános, valamint webáruházon keresztül megvalósuló kiskereskedelemmel kapcsolatos adatkezeléshez

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: Tajti-Music Hangszerkereskedelmi Kft.

Székhely: 7831 Pellérd Vasút utca 8/1

Postacím (hivatalos levelezési cím): 7831 Pellérd Vasút utca 8/1

E-mail: pecs@tajtimusic.hu

Telefon: +36 20 396 3100

Honlap: www.tajtimusicpecs.hu

Képviselő: Tajti Zoltán ügyvezető

Képviselő elérhetősége: 06-20 936 1596

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Társaság által folytatott csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységre és az ennek céljából üzemeltetett Hangszer®Pláza nevű internetes oldalra, webáruházra, valamint a Társaság általános hangszer-kereskedelmi tevékenységére és kapcsolódó adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV)
 •  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: EU Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf)
 •  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Eker tv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszaba...
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CLLLIII. törvény (a továbbiakban: Szmtv.).
 •  1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)
 •  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól ( a továbbiakban: NGM rendelet).

3. A TÁRSASÁG ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Általános elvek

Személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja. 

Társaságunk a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

Amennyiben az adatkezelés során az Ön e-mail címét kérjük megadni, kérjük, mindig vegye figyelembe, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön mint a szolgáltatás igénybevevője a webáruház igénybevétele során bármikor, valamint hírlevél feliratkozás előtt, valamint a Társaságunk bolti értékesítése során bármikor megismerheti, hogy Társaságunkmilyen adatkezelési célból, mely adatfajtákat, és milyen jogalap szerint kezel, és Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban milyen jogai vannak, és panasz esetén hova fordulhat. Az Adatkezelési tájékoztatónk a Társaság honlapján folyamatosan elérhető és megismerhető, valamint a Társaság székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló értékesítési térben, papír alapon, szintén folyamatosan elérhető és olvasható.

Táraságunknál automatizált adatkezelés nem valósul meg. Célzott ügyfél-csoportosítást nem végzünk.

3.1. A WEBÁRUHÁZBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ÉS PROFILSZERKESZTÉS SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Kötelezően megadandó adatok:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

 

 

 

 

e-mail cím (felhasználónév)

Az e-mail cím az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

jelszó

A jelszó a bejelentkezés során az Ön által adott e-mail címhez tartozó felhasználói fiókba történő bejelentkezést szolgálja.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 A regisztrációval kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket!

Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Profilszerkesztés

 

 

 

 

Szállítási név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk a) pont. 

 

Adószám

Számla kiállítás esetén szükséges.

Rendelet 6. cikk a) pont.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Rendelet 6. cikk a) pont.

 

Szállítási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám)

Az áru pontos kiszállításához szükséges.

Rendelet 6. cikk a) pont.

 

Számlázási név (vezetéknév és keresztnév)

Az áru pontos kiszállításához és a címzett azonosításához szükséges, amennyiben eltér a szállítási névtől.

Rendelet 6. cikk a) pont.

 

Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám)

Számla kiállítás esetén szükséges, amennyiben eltér a szállítási címtől.

Rendelet 6. cikk a) pont.

 

Adószám

Számla kiállítás esetén szükséges, amennyiben eltér a szállítási névhez kapcsolódó adószámtól.

Rendelet 6. cikk a) pont. 

3.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja mind a regisztráció mind a profilszerkesztés esetében az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást valamint az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást jelenti.

A hozzájárulást bármikor visszavonhatja! A hozzájárulás visszavonását az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken közölheti, így levélben megküldheti a székhelyre, vagy az info@hangszerplaza.hu e-mail címre küldött levelében is bármikor visszavonhatja.

Telefonon közölt visszavonást nem tudunk elfogadni, mivel nem tudunk meggyőződni arról, hogy a visszavonás iránt valóban Ön intézkedett-e, a jognyilatkozat tényleg Öntől származik-e.

A hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételét követően a regisztráció során megadott adatait haladéktalanul töröljük.

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, kérjük vegye figyelembe, hogy a visszavonás nem jelenti azt, hogy korábban, tehát még a hozzájárulás visszavonása előtti időszakban nem jogszerűen kezeltük az adatait.

3.1.2. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozata kézhezvételét követően a regisztráció során megadott adatait haladéktalanul töröljük.

3.2. A MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSÉVEL, AZ ÁRU ELKÜLDÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megrendelés, áruküldés és számlázás

 

 

 

 

Vezetéknév és keresztnév

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés. 

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

e-mail cím 

Az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja az áruküldés során.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

Cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) vagy szállítási cím

Az áru pontos kiszállításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Számlázási név

Számla vevője pontos feltüntetése céljából szükséges, ha eltér a szállítással kapcsolatban megadott névtől.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó)

Számla megküldése céljából szükséges, ha eltér a szállítási címtől.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges, ha eltér a szállításnál megadottól.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

3.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a számlázási név és a számlázási cím esetében a Rendelet 6.§ c) pontja, azaz a Társaságunkra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettség a számlakiállításra és a számlán feltüntetendő adatokra vonatkozó mindenkori számviteli, és adózással kapcsolatos jogszabályok előírásain alapul. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (2) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából Társaságunk mint szolgáltató kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

megrendelés rögzítése és az áru szállításával kapcsolatban megadott vezetéknév és utónév, valamint lakcímesetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Ebben az esetben a szerződés az Ön és a webáruház között az áru megrendelésére és kiszállítására vonatkozó szerződést jelenti. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (1) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Társaságunk mint szolgáltató kezelheti az Ön mint igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A megrendeléssel és szállítással kapcsolatban Ön által megadandó e-mail cím és telefonszám esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése, amely szerint a Társaságunk mint szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

3.2.2. Az adatkezelés időtartama

A megrendeléssel és szállítással illetve számlázással kapcsolatban kezelésünkbe került személyes adatokat haladéktalanul töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Amennyiben az elállási jog gyakorlása miatt vita merül fel, a vita lezárásáig, bírósági eljárás esetén, az eljárás jogerős lezárásáig kezeljük a megrendelés rögzítésével és az áru szállításával kapcsolatban kezelt személyes adatokat.

A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla, a számlán jogszabály szerint feltüntetendő személyes adatokkal, a számlázó programban rögzítésre és tárolásra kerül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint 8 évig.

3.3. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

 

 

 

 

e-mail cím

Hírlevél megküldés.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Név

Az Ön azonosítása.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az 1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.

3.4. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Kötelezően megadandó adatok:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Kérjük, fogalmazza meg beadványát, amellyel Társaságunkhoz fordul!

A Társaságunk akkor tud szabályosan eljárni, ha Ön pontosan leírja, hogy milyen adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást és esetleg mit tart sérelmesnek.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Családi és utónév

A Társaságunk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Társaságunk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás, valamint 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

E-mail cím

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Társaságunk válaszát.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Lakcím (postai elérhetőség)

Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Társaságunk válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét!

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás, valamint 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

Telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben csak telefonszámát adja meg, Társaságunk a tájékoztatást nem tudja megadni, mivel azt bizonyítható módon írásban kell megadnunk. A telefonszám megadása esetén, Társaságunk a tájékoztatás kérés pontosítása érdekében jogosult Önt keresni.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

3.4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.

Az Ön neve és lakcíme vonatkozásában továbbá jogalapot képez a számunkra az adatok kezeléséhez a Rendelet 6. cikk f) pontja, amely szerint amennyiben az jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő jogosult az adatokat kezelni. 

3.4.2. Az adatkezelés időtartama

Mivel a panaszra adott válaszunk, valamint annak időpontja egy esetleges hatósági eljárás során a jogszerű magatartásunk alátámasztására szolgál, jogos érdekünk érvényesítése céljából ezen adatokat a bírósági illetve hatósági jogérvényesítéshez való jog elévüléséig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy egyezően a Rendelet elvárásaival, az adatminimumra törekszünk, így telefonszámát és e-mail címét ezen jogalap alapján nem kezeljük, hanem azokat a panasz felvételét követő 1 év elteltével töröljük.

3.5. WEBÁRUHÁZBAN VALÓ BÖNGÉSZÉS SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK

Társaságunk a webáruházban való böngészés során személyes adatok megadását nem kéri, nem gyűjti és így nem is kezeli!

3.5.1. Cookie-k (sütik)

A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében, a Társaságunk szolgáltatása igénybevételéhez cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége.

A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó, azaz az Ön számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A cookie-ban tárolt adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra!

Társaságunk weboldalán jelenleg az alábbi típusú cookie-k találhatóak:

 • A Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatás, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytic... weboldalon. 
 • A Társaság továbbá ún. remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.

3.6. KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kamerafelvétel

Képmás

A Társaság érdekének védelme a lopások elkerülése érdekében. Az áruház mérete és az áruk szabadon történő elhelyezése miatt nélkülözhetetlen, hogy munkatársaink a kamerafelvételen keresztül ellenőrizzék az áruk sértetlenségét és így az áruházba látogatók képmását.

Rendelet 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

Magatartás

Az áruházba látogatók képmásával azok magatartása is rögzítésre kerül. Ennek célja, hogy az áruházi lopások esetén a kamerafelvétel alapján a bűnüldöző szervek a nyomozati feladatot el tudják látni.

Rendelet 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

3.6.1. Adatkezelés jogalapja

Az 1072 Budapest, Rákóczi út 40. földszint 4. sz. alatt található áruházunkban kamerás megfigyelőrendszert üzemeltetünk a lopások elkerülése, azaz vagyonvédelem céljából.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdekünk megítélése a Társaságunk által készített érdekmérlegelési teszten alapul.

A bejáratnál, az áruház üvegportálján jól látható helyen és egyértelműen elhelyezett piktogrammal feltüntetésre kerül, hogy az áruház területe kamerával megfigyelt területnek minősül.

3.6.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát az Szmtv. rendelkezései határozzák meg.

Az Szmtv. értelmében Társaságunk a rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével megsemmisíti.

Amennyiben lopás gyanúja merült fel, és a kamerafelvételen az elkövető és az elkövetési magatartás látszik, Társaságunk a kamerafelvételt a rendőrség számára átadja, és azt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználhatja.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a képfelvételt kötelesek vagyunk a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldeni.

Amennyiben az Ön jogát vagy jogos érdekét az általunk rögzített képfelvétel érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon kérheti, hogy a képfelvételt ne semmisítsük meg. Ehhez szükség lesz arra, hogy igazolja, hogy Önnek milyen joga vagy jogos érdekes fűződik ahhoz, hogy a képfelvétel ne kerüljön megsemmisítésre. Ilyen jogos érdek lehet, ha bíróság vagy más hatóság előtt kell igazolnia, hogy adott időpontban hol tartózkodott. Ebben az esetben is köteles vagyunk a bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt megküldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság nem keres meg bennünket attól a naptól számított harminc napon belül, hogy Ön a megsemmisítés mellőzését kérte, a képfelvételt megsemmisítjük.

A képfelvételt csak az áruházban dolgozó munkatársaink és az ügyvezető, illetve a vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megtekinteni, amennyiben az lopás vagy bármely más jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében szükséges, valamint a Társaságunk ilyen esetben szükséges kötelezettségei (feljelentés) érvényesítéséhez nélkülözhetetlen.

3.7. SZAVATOSSÁGI VAGY JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Szavatossági, jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos jegyzőkönyv, illetve javításra átvett ingó dologról kiállított elismervény 

 

 

 

 

Név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk c) pont és NGM rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pont, valamint 6.§ (1) bekezdés a) pont.

 

Cím

Az Ön azonosításához, illetve a jegyzőkönyv szükség esetén történő megküldéséhez szükséges.

Rendelet 6. cikk c) pont és NGM rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pont, valamint 6.§ (1) bekezdés a) pont.

3.7.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk c) pontja szerinti, a Társaságunkra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség képezi. A jogi kötelezettség alapja az NGM rendelet, amely szerint a szavatossági vagy jótállási jogok érvényesítése esetén Társaságunk köteles jegyzőkönyvet felvenni és az NGM rendelet szerinti adatkört abban rögzíteni. Úgyszintén, amennyiben a szavatossági vagy jótállási jogai keretében az ingó dolgot javításra átvesszük, arról elismervényt kell kiállítani, vagy a jegyzőkönyvben rögzíteni, amely esetben az Ön nevét és lakcímét az NGM rendelet alapján kötelesek vagyunk rögzíteni.

3.7.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az NGM rendelet szerint a jegyzőkönyv vagy elismervény felvételétől számított 3 év.

3.8. FOGYASZTÓI PANASZ FELVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

 

 

 

 

Név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk c) pont és Fgytv 17/A.§ (5) bekezdés a) pont.

 

Cím

Az Ön azonosításához, illetve a jegyzőkönyv szükség esetén történő megküldéséhez szükséges.

Rendelet 6. cikk c) pont és Fgytv 17/A.§ (5) bekezdés a) pont.    

3.8.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk c) pontja szerinti, a Társaságunkra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség képezi. A jogi kötelezettség alapja az Fgytv. azon rendelkezése, amely szerint fogyasztói panasz esetén Társaságunk köteles jegyzőkönyvet felvenni és az Fgytv. szerinti adatkört abban rögzíteni.

3.8.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Fgytv. szerint a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

3.9. BIZOMÁNYBA ÁTVETT ÁRUKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Bizományi szerződések

 

 

 

 

Név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) és c) pont.

 

Cím

Az Ön azonosításához, szükséges, illetve amennyiben a bizományba átvett árut értékesítettük és nem érjük el Önt egyéb módon, a postai értesítés céljából.

Rendelet 6. cikk b) és c) pont.

 

Telefonszám, e-mail cím

A bizományba átvett áru értékesítése esetén az Ön gyors elérését, tájékoztatását szolgálja.

Rendelet 6. cikk b) pont.

3.9.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a név és a cím esetében ebben az esetben a Rendelet 6. cikk c) pontja szerinti, a Társaságunkra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, valamint a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Ez utóbbi, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges az Ön e-mail címe, telefonszáma kezelése is, mivel ezen tudjuk az áru értékesítéséről tájékoztatni.

3.9.2. Az adatkezelés időtartama

A bizományba átvett áru értékesítéséről készült számla, a számlán jogszabály szerint feltüntetendő személyes adatokkal, a számlázó programban rögzítésre és tárolásra kerül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint 8 évig.

A szerződésben található adatokat a szerződésből származó jogok érvényesítése időtartamáig, azaz 5 évig kezeljük, majd utána véglegesen és visszaállíthatatlanul megsemmisítjük.

3.10. ÉLŐ BESZÉLGETÉS AZAZ "CHAT" SORÁN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉS

A Weboldalon (www.hangszerplaza.hu) a jobb alsó sarokban látható egy chat ikon. Munkaidőben erre kattintva a látogatók az ügyfélszolgálatos kollégáinkkal beszélgetést kezdeményezhetnek, feltehetnek termékekkel, vásárlással kapcsolatos kérdéseket. Ezt a kommunikációs felületet a telefonos ügyfélszolgálat kiegészítésére hoztuk létre. Munkaidőn kívül ezen a felületen e-mail küldés is lehetséges. 

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ez a felület kizárólag általános jellegű, termékekkel, vásárlással kapcsolatos kérdések megválaszolására szolgál. Kérjük, hogy a nevükön és az e-mail címükön kívül más személyes adatot ne adjanak meg!

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Chat-tel kapcsolatos adatkezelés

 

 

 

 

Név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) és c) pont.

 

E-mail cím

Az Ön által kért tájékoztatás megküldéséhez szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont.

 

Telefonszám

Opcionális, nem kötelező megadni. Az Ön által kért információ rövid úton történő közléséhez szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont.

3.10.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a név és az e-mail cím esetében ebben az esetben a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Ez utóbbi, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges az Ön telefonszáma kezelése is, mivel ezen tudjuk a válaszról rövid úton tájékoztatni.

3.10.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a szolgáltatásnyújtó tawk.to.inc. őrzi a saját adatkezelési szabályzata szerinti ideig. 

3.10.3. Egyéb jelentős, az adatkezeléssel összefüggő tény:

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Weboldalon található chat szolgáltatást külső szolgáltató nyújtja részünkre:

A szolgáltatást a www.tawk.to weboldalon elérhető lettországi szolgáltató nyújtja számunkra. A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos információi az alábbi helyen érhetőek el: www.tawk.to/data-protection. A tawk.to.inc székhelye szerinti állam adatkezelési jogszabályai az Európai Unió tagállamaiban hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelnek.

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

4.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Így például a Társaság megrendelések feldolgozásával foglalkozó munkatársa a megrendelés rögzítése, a kiszállítással kapcsolatos ügyintézés érdekében, vagy a számviteli bizonylatok kiállítása érdekében, vagy jótállási és szavatossági igény érvényesítése esetén, a szavatossági, vagy jótállási igény érvényesítéséről jegyzőkönyvet készítő, vagy panaszügyintézés esetén a panaszfelvételnél eljáró munkatársunk az Ön személyes adatait megismerik.

Emellett az Ön adatihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló szervezetek. Ezen személyekkel kötött szerződésekben a Rendelet és az Info. tv. rendelkezései megtartására vonatkozó kötelezettségvállalást és felelősségi szabályokat, valamint elvárásokat rögzítjük.

Így például a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvéd jogosult megismeri a személyes adatait, ha az Ön panaszbeadványa, vagy a szavatossági vagy jótállási igénye alapján bírósági eljárás indul. A javításra visszahozott termékek esetén a szervizszolgáltatást ellátó szolgáltató, amely a pontos hibajelenség egyeztetése miatt kell, hogy kapcsolatba kerüljön Önnel.

Az informatikai rendszer fejlesztője személyes adatokat nem kezel, de azokhoz hozzáférhet.

Az Ön által megadott személyes adatok közül az Ön nevéhez és az Ön által megadott szállítási címéhez továbbá a webáruházban megrendelt termék kiszállítását végző trans-o-flex, GLS, DPD, 24H, valamint az MPL futárszolgálat alkalmazottai, megbízottai férnek hozzá.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a futárszolgálat nem minősül adatfeldolgozónak, nem a Hangszerpláza nevében kezel személyes adatokat. hanem az ügyfél termék átvételére vonatkozó futárpostai választása esetén a futárpostai szolgáltatási tevékenységének ellátása során önálló adatkezelőként van jelen. A kiszállítást végzők adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A kiszállítást végző szolgáltatók a szolgáltatás nyújtása során önállóan határozzák meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért saját maguk vállalnak felelősséget. Kérjük, hogy a futárpostai szolgáltatást végző szolgáltató honlapján megtekinteni szíveskedjenek az adott futárpostai szolgáltató adatkezelési- és adatvédelmi tárgyú leírásait, szabályzatait!

4.2 Adattovábbítás

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Így például, amennyiben a Társaság által kezelt és az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása iránt a Társaságunkkal szemben bírósági eljárás indul, a bíróság számára, vagy ha a rendőrség megkeresi a Társaságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala keresi meg a Társaságunkat és kéri az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadását vagy az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást.

Gazdálkodó szervezetek vagy természetes személyek számára az Ön személyes adatait nem továbbítja a Társaságunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Társaságunk ügynöki közvetítői szerződést kötött a Yamaha Europe GmbH-val meghatározott termékek forgalmazására. Ezen termékek vásárlása esetén az értékesített áru eladója a Yamaha Europe GmbH, és a számlán az eladó adatai között ezen cég szerepel. A számlán feltüntetett vevőre vonatkozó adatok – így a vásárló neve és lakóhelye (más személyes adat nem kerül feltüntetésre a számlán) -  értelemszerűen átadásra kerülnek a Yamaha Europe GmbH-nak.  A Yamaha Europe GmbH ebben az esetben adatkezelőnek minősül, és a saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt szabályrendszer szerint jár el a személyes adatok kezelése során. Társaságunk a Hangszerpláza honlapján közzéteszi a Yamaha Europe GmbH adatkezelési tájékoztatóját is, amelyből a tisztelt vásárlók és fogyasztók a Yamaha Europe GmbH adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos szabályait megismerhetik. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Yamaha Europe GmbH székhelye Németországban található, azaz az Európai Unióban honos gazdálkodó szervezet, és ezáltal az Európai Unió tagállamaiban kötelezően alkalmazandó Rendelet értelmében az érintettek  személyes adatai védelme és az érintettek jogai gyakorlása, érvényesítése és védelme maradéktalanul biztosított.

4.3. Adatfeldolgozó

4.3.1. Könyvelő

A Társaság számára ún. adatfeldolgozói tevékenységet végez a könyvelési feladatokat ellátó cég.

A könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó neve:

 • Molkont Kft.

Székhely: 7623 Pécs, Szabadság u. 42.

Az adatfeldolgozó a számlán szereplő személyes adatokon adatkezelési műveletet nem végez, vagyis például nem vizsgálja azok helyességét, azokat nem rögzíti, nyilvántartásba nem veszi, kizárólag a Társaság adóbevallási és könyvelési feladatai ellátása céljából a Társaság által kiállított számlák sorszámát rögzíti a könyvelési szoftverben.

A számlákat az adott számviteli év lezárását követően a Társaság számára visszaadja, azaz a személyes adatokhoz való hozzáférhetősége teljes egészében megszűnik.

4.3.2. Webáruház üzemeltető, fejlesztő, adatbázis karbantartó

 • A Társaság az alábbi üzemeltetővel áll szerződéses kapcsolatban: Shoprenter Kft.

4.3.3. Adatbázis karbantartó

 • A Társaság az alábbi adatbázis karbantartóval áll szerződéses kapcsolatban: Shoprenter Kft.

Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

Társaságunk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a Rendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

4.4. Közvetítő szolgáltatók

A Társaság a szolgáltatásnyújtáshoz és működéshez ún. közvetítő szolgáltatókat vesz igénybe, akik szerződés alapján a webáruház működését biztosító szolgáltatást nyújtanak, de személyes adatokat nem kezelnek. 

4.4.1. Tárhelyszolgáltató

A Társaság az alábbi tárhelyszolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban, amely azonban személyes adatokat nem kezel:

 • Shoprenter Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

tárhely szolgáltatás

4.4.2. Alkalmazás-szolgáltató

A Társaság az alábbi alkalmazás-szolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban, amely azonban személyes adatokat nem kezel: 

 • Google, Inc.

1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA94043

ügyviteli rendszer

 • tawk.to inc. 187 East Warm Springs Rd, SB119 Las Vegas, NV, 89119

chat szolgáltatás

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaságra vonatkozó adatbiztonsági intézkedéseket és a személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedéseknek a Társaság informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza.

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott–bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy a tárhelyszolgáltató vagy alkalmazásszolgáltató jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük. 

Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.

Társaságunk továbbá az elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események megelőzésével, kezelésével összefüggő tevékenység vonatkozásában köteles együttműködni az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti kormányzati eseménykezelő központtal.

A kormányzati eseménykezelő központ elérhetősége: http://www.cert-hungary.hu/nod...

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 • Milyen személyes adatait,
 • Milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság,
 • Ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak,
 • Mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk, 
 • Mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,
 • Azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • Az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • Az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait a Társaság közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Társaságunk jogosult:

 • Megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy
 • Díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.

Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább két alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Társaságunk tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Társaságunk csak írásban fogadhat el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.

6.2. Adatok módosításához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Társaságunk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Társaságunk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Társaságunk késedelem nélkül kiegészíti az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

6.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha a szerződés még nem teljesült, az elállási idő nem telt el, vagy a személyes adat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ön a Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.

Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatai kezelésének a korlátozását.

Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk.

Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk azt, akivel a korlátozás alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog Önt nem illeti meg, mivel az adatkezelés Társaságunknál nem automatizált módon történik.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja. 

Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Társaság kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben a Társaságunk csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha bizonyítani tudja, hogy az adatokat olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek.

6.7. A gyermekek jogainak kiemelt védelme

Társaságunk a tevékenység jellegénél fogva gyermekek személyes adatait is kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a Rendelet értelmében. 

Gyermek személyes adatát csak akkor kezeli a Társaságunk, amennyiben a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő ehhez kifejezetten hozzájárul és a szülő hozzájárulása a Társaság rendelkezésére áll. A szülői hozzájárulás hiányában a gyermek adatait haladéktalanul töröljük.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!

Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax szám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés indítója: https://online.naih.hu/EMS/Hom...

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8. Az adatkezelési tájékoztatónk elérhetősége 

Az adatkezelési tájékoztatónk a Társaság székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló áruháztérben, papír alapon kinyomtatva elérhető és megtekinthető. Amennyiben azt el akarja olvasni, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül elkérheti és elolvashatja.

Az adatkezelési tájékoztatónk továbbá az 1. pontban megadott honlapunk nyitóoldalán elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Amennyiben az Ön adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például ha Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk a lényeges adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

 • Adatkezelésre kerül sor, melynek során
 • Milyen adatokat
 • Meddig
 • Milyen célból tárolunk, valamint
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

9. Sajátos helyzetű személyek tájékoztatása

Arra törekszünk, hogy Társaságunk munkáját áthassa az emberség, empátia és együttműködés.

Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező ügyfeleink számára minden körülmény között biztosítjuk az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül megismerhessék.

Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjenek speciális igényeikről tájékoztatni bennünket!

Kéréseiket a lehető leghamarabb, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk teljesíteni.

10. Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata

Társaságunk évenként felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

Jelen adatkezelési útmutató 2022. november 18. napján lépett hatályba.

Következő felülvizsgálat időpontja. 2026. november 18. napja.